21-01-13

Vampire Temple of Atazoth

shield_spto_bewerkt-1.jpg

goddess-kali-paintings-i19.jpg

 

De Psychische Vampiers Gisteren en Nu

 

Om de leer van de Ondoden, en “Hen Die Zijn Opgeheven of Verrezen” beter te begrijpen, daar we absoluut geen geloof hechten aan religieuze en dogmatische bedenkingen, zoals hel, vagevuur en hemel, en wat de godsdiensten de mensen altijd hebben opgepompt, moeten wij enkele van onze standpunten een verklaring bezorgen, en die vinden wij in de diepte psychologie van Carl Gustav Jung. Ondertussen, blijft in de koptekst geplaatste opmerking altijd waar:

 

Wat wij nu zullen bespreken hoort bij de “Complexe Psychologie” van Jung’s zeer ingewikkelde theorieën, toch hedendaags algemeen aanvaardt. Carl Gustav Jung was een Zwitsers psycholoog, die als zoon van een Calvinistisch predikant in 1875 geboren werd. Gedurende zijn gehele leven interesseerde hij zich voor religieuze vraagstukken, voor occulte en paranormale fenomenen en voor het niet onderzochte gebied van het collectief onbewuste. Hij stierf in 1961.

 

Het nieuwe dat Jung heeft gebracht, ligt vooral vervat in zijn opvatting, ook de onze, wat het “onbewuste en het collectieve onbewuste” betreft, en bij hem zoals bij Dr. Roberto Assagioli veel meer gestructureerd is in vergelijking met de andere psychologen. Tevens wordt het onbewuste bij Jung niet meer uitsluitend van de negatieve zijde bekeken of met andere woorden niet langer als het ziek-makende opgevat. Bij Jung neemt het onbewuste de vorm van een creatieve kracht bij de mens zowel als bij de Vampier is vanzelfsprekend. Hij legt de nadruk op de positieve waarde van het onbewuste als inspirerende bron van het bewuste enerzijds en als mogelijkheid tot compensatie en tot herstel van het evenwicht in de persoonlijkheid anderzijds. Wanneer in het bewuste Vampirische gedachten de voorhand nemen, die de persoonlijkheid in haar geheel transformeert, dan kan ook het onbewuste een identieke invloed hebben.

 

Volgens Carl Gustav Jung is het onbewuste gestructureerd en bevat het verschillende lagen, namelijk het persoonlijke en het collectief onbewuste. Het “persoonlijk onbewuste” bestaat uit het voorbewuste en het eigenlijke onbewuste. Het voorbewuste bevat de associaties die de mens of de Vampier vrij gemakkelijk kan oproepen en de herinneringen die hij zonder veel moeite in het bewustzijn kan brengen.

 

De tweede laag van het persoonlijk onbewuste, het eigenlijke onbewuste, is het geheel van het vergeten en verdrongen inhouden. Hierin vinden wij dus de inhouden terug die door het mechanisme der verdringing niet in het bewustzijn kunnen worden geroepen, tenzij door volhardende meditatie en psychische training.

 

Tenslotte, en hier komen we eigenlijk, onderscheidt Jung een nog diepere laag van het onbewuste, namelijk het “collectief onbewuste”. Dit zijn de inhouden die het individu niet gedurende zijn eigen bestaan verworven heeft, maar die zich in de menselijke ziel (het “Zelf”), ook van de Vampier, zoals ze verworven werden door het voorgeslacht en reïncarnaties. Als inhoud van dit collectief onbewuste ziet Jung vooreerst de “instincten” die gemeenschappelijk zijn aan het gehele geslacht, vervolgens de “archetypen” en tenslotte een diepste en niet onderzoekbare laag, een kern die niet bewust te maken is en waarin zich de neerslag bevindt van de ervaring van de voorvaderen.

 

“Archetypen” zijn oerbeelden van het menselijk handelen en van het bevattingsvermogen. Het zijn structuurelementen van het gemeenschappelijk onbewuste die bijvoorbeeld in de droom geactualiseerd kunnen worden. De mens en de Vampier kunnen de zichtbare en onzichtbare werelden ervaren met behulp van deze archetypische beelden die voorstellingen zijn waardoor de psychische oriëntatie van de mens wordt vergemakkelijkt, en die in alle documenten van de geschiedenis aller tijden en van de mensheid kunnen aangetroffen worden. Overal waar gelijkmatige en regelmatig terugkerende opvattingen voorkomen, hebben we te maken met “archetypen”, om het even of hun mythologische, legendarische, of godsdienstige karakter herkend wordt of niet.

 

Waar herinneringen kunnen gedefinieerd worden als persoonlijk beleefde, vervulde beelden uit het persoonlijk onbewuste, zijn archetypen onvervulde niet noodzakelijk door het individu persoonlijk ervaren beelden uit het “collectief onbewuste”. Archetypen treden niet in eigen vormen naar voor, maar wel door inmenging in de menselijke verlangens en gedragingen.

 

Een bewijs voor deze theorie van de archetypen meent Carl Gustav Jung te vinden in het feit dat de mythologische motieven en de droomsymbolen in de vele metafysische en religieuze voorstellingen overal ter wereld gelijkwaardig worden teruggevonden.

 

Het “symbool” bij Jung is totaal anders van het symbool bij Sigmund Freud. In de theorie van Freud is een symbool een begrip dat voor een begrip wordt gebruikt. Het dekt een concreet begrip dat doorgaans van seksuele aard is. Bij Jung echter is het symbool het zichtbaar geworden archetype. Symbolen zijn beelden die de complexe werkelijkheid weergeven. Voorbeelden van archetypen zijn: de ondode, de held, de heks, de vampier, het goddelijk kind, de moeder, de gestorven en opgestane godheid “Hen Die Zijn Opgeheven” (Verrezen), de heilandfiguur, en noem maar op.

 

Het onbewuste is volgens de psychologen Carl Gustav Jung en Roberto Assagioli zeer uitgebreid. Het bevat een enorme schat van grote waarde, die de neerslag vormt van het leven voor en na de dood van alle geslachten en die de bron is voor de nieuwe ontdekkingen van het brein (het mentaal). Alles heeft zijn begin in het brein, ook het ontstaan van de wereld godsdiensten.

 

Carl Gustav Jung heeft ook een eigen theorie ontwikkeld, verder opgebouwd door Roberto Assagioli, aangaande de structuur van de menselijke persoonlijkheid. Ze zien deze bouw als zeer complex.

 

In hoofdzaak bestaat de persoonlijkheid uit twee delen: het bewuste gedeelte en het onbewuste gedeelte. Het centrum van het bewuste is het “Ik”. Het centrum van het onbewuste is als het ware de schaduw van het “Ik”: het “Alter Ego”, het onbewuste “Ik”. Het “Ik” bevindt zich in het centrum van het bewustzijnsveld. Het “Alter  Ego” bevindt zich in het centrum van het veld van het onbewuste. Het ware centrum van de persoonlijkheid is dan ook het”Zelf, de Ziel”. Het “Zelf” is natuurlijk niet onmiddellijk door het bewustzijn te vatten, maar slecht uit te drukken in symbolen die het geheel van het bewuste en het onbewuste samenvatten, als bijvoorbeeld: de roos; het vuur; het juweel, de atman, de ondode, mandala, enz.

 

De pas geworden Vampier moet een proces van Vampirische individuatie ondergaan, “transformatie” dus. Dit is een psychisch rijping- en differentiëringsproces van het “Zelf” (de ziel); de verwezenlijking van het Zelf, die de Vampier leidt naar innerlijke duistere evenwichtigheid en naar de ontwikkeling van de individuele Vampirische psyche die van de menselijke psyche te onderscheiden is. Door transformatie wordt men van het menselijke gescheiden, als verzet tegen het alledaagse collectief denken, veelal door de vervalste en ethische onverantwoord religieuze opgelegde cultuur, in het denken zowel als in het voelen.

 

Vampirische transformatie geschiedt eigenlijk door twee bewegingen. Het “Ik” zal zich moeten vereenzelvigen met het “Zelf”(de Ziel), het subtiele in ons; en, het “Zelf” zal, hoewel deelachtig aan de diepste co-existentie, toch moeten komen tot de grootst mogelijke eigen en afzonderlijke ontwikkeling. In Vampieren romans wordt aangehaald dat de Vampier geen ziel “Het Zelf” heeft, en dat is totaal onjuist. Vampieren hebben een ziel en bloed in hun lichaam, eten en drinken.

 

Uitwendige moeilijkheden of beïnvloedingen, ook innerlijke conflicten kunnen de Vampirische transformatie tijdelijk belemmeren. Jung noemt in dat verband twee mechanismen, namelijk de “identificatie” en de “projectie” waar onregelmatigheden, kunnen voorkomen en ook vermeden worden. Zo kan het “Ik” zich identificeren met archetypen, bijvoorbeeld, “Ik ben een Vampier”. Identificatie van het “Ik” met het “persona” kan eveneens plaatsgrijpen. Het “persona” naar Jung is een soort beeld (projectie) van zichzelf dat men aan de buitenwereld voorspiegelt als werkelijkheid. Uw Vampirisme is niet een zaak van de buitenwereld, maar strikt persoonlijke, zoveel mogelijk enkel bekend onder de Vampieren. De menselijke individualiteit voor de Vampirische transformatie wordt opgeofferd ten voordele van de rol die men wil spelen als volwaardige Vampier.

 

Veel meer kan worden aangehaald, want alles is hier niet gezegd, toch voldoende om ongehinderd met “intentie” en psychologische ervaringsgronden verder te gaan. Elk mens, en niet enkel de Vampier kan zeggen, “Ik ben de Kracht, Ik ben de Glorie, Ik ben een andere God”; en, geen andere God de Vader ergens verstopt in de Kosmos.

 

De Transformatie en Geschiedenis

 

De term "transformatie" is de tijd van ontwaking die in de vampiergemeenschap wordt gebruikt, om de beginselen van de symptomen te doen ontwaken en te ontwikkelen bij de nieuwe vampier. De ontwaking vindt plaats op eender welke leeftijd, maar meestal tussen de 17de en 24ste levensjaar, verschillend van vampier tot vampier. Het kan ook voorkomen dat de ontwaking helemaal niet plaats vindt en de persoon zich er nooit bewust van is geweest wat hij of zij eigenlijk is.  De ontwaking gebeurd in vier fasen:

 

1.     Het verzamelen van informatie door lectuur, de media, er over praten daar de persoonlijke ervaringen kleine of grote ongewone gebeurtenissen.

 

2.     De geestelijke gesteldheid van de individu die anders dan de anderen gaat voelen.

 

3.     Verwarring met het gevolg de loochening.

 

4.     En, uiteindelijk, de aanvaarding.

 

De duur van de transformatie kan maanden duren waarbij met beetje bij beetje vooruitgang zien. Deze tijd gaat niet zonder moeite, men moet eraan werken, waarbij de enige oplossing meditatie is, en op de medemens gaan oefenen zonder dat zij er bewust van zijn.

 

Verhalen over vampiers zijn zo oud als de mens zelf, waarbij verhalen en legenden de wereld rond gaan.

 

In India kende men vampiergoden zoals de Godin Kali, vreeswekkende, bloeddorstige wezen, waarvan zij de meest bekende is.

 

Al zeshonderd jaar voor onze jaartelling kwam haar naam in oude geschriften voor, waarin haar scherpe hoektanden beschreven werden. De Godin Kali was zowel geliefd als gevreesd. Zij is de godin van ziekte, oorlog en dood. Om haar te vriend te houden, bracht men haar bloedoffers, meestal geiten.

 

De Babyloniers, daartegen, vreesde de vreselijke Lilith, een bloedzuigend bovennatuurlijk wezen, dat eveneens voornamelijk kleine kinderen en baby's leegzoog. Volgens Hebreeuwse (joodse) legenden was Lilith de eerste vrouw van Adam. Zij verliet Adam en werd de koningin van demonen.

 

De Assyriers konden met de “Ekimmu” goed opschieten, de geest van een overledene, een rondzwervende ziel zonder rust, die zijn slachtoffers in stukken scheurde, meer dan vijfduizend jaar geleden.

 

De vampier is eeuwen oud. Hoe oud precies is niet na te gaan.
Afbeeldingen van bloedzuigende wezens zijn al gevonden op vierduizend jaar oude stukken aardewerk, die opgegraven werden in Perzië (het huidige Iran) en Babylonie.

 

Griekse bloedzuigers met vleugels waren de striges, vrouwen met een kraaienlichaam. Zij waren een soort vampierheksen en dronken het bloed van pasgeboren kinderen. Volwassen mannen werden in hun slaap verrast door de striges, die alle energie uit hen zogen. Ook hadden de oude Grieken al meer dan tweeduizend jaar geleden problemen met bloedzuigende godinnen. De lamia was een vreselijke vrouwelijke demon met vleugels, die kinderen verscheurde en leegzoog. Bloeddrinkende geesten worden al beschreven in de Odyssee van Homerus, een boek uit de achtste of negende eeuw voor Christus. Odysseus, de Griekse held, offert schapen en vangt hun bloed op om daarmee geesten van doden op te roepen.

 

Lees verder in het E_Boek, “De Atazoth Vampieren Tempel Codex” :

E_Boek

 

 

Psychic Vampirism in Short

 

A Psychic Vampire is a person who takes or “drains” the human energy. In an ideal world and situation, there would always be an equal give and take of energy; however, this is not always the case. Those we call psychic vampires are not necessarily bad people. Most psychic vampires do not consciously realize they are doing it. When a psychic vampire takes our energy it results in a temporary surge of energy for the psychic vampire and a serious loss of mental and physical energy for the unsuspecting prey. If you suddenly feel emotionally or mentally depleted, you may be under attack by a psychic vampire. The unfortunate effects of prolonged energy loss are damage to the energy system itself and in some instances, serious illness. For such an achievement one should be a very advanced Psychic Vampire.

 

Feeding on the energy of another person is a basic explanation of being a psychic vampire, however there are actions and events that can be psychic vampirism on a bigger or ongoing scale. Forms of psychic vampirism can include harbouring ill thoughts towards someone, exploitation of a lover or friend, spreading malicious rumours, ruining a reputation, or betraying a trusted friend.

 

On a much broader scale, psychic vampirism can occur in a vicious, collective form as sometimes seen among organizations that feed on prejudice and hate, or corporations that blatantly vampirise their employees through deception and greed. Narcotics trafficking, organized crime, and so-called "ethnic cleansing" along with discrimination based on age, race, gender, or sexual orientation are examples of collective psychic vampirism on an alarming scale. In its most widespread collective form, psychic vampirism can exist at a global level. Reckless pollution of the environment, irresponsible disregard for endangered species, and exploitation of the globe's natural resources are examples of global vampirism that affects everyone and literally puts the future of the planet at risk.

 

Finally, it may seem hard to fathom, but psychic vampirism can occur in a self-contained, parasitic form that turns inward to feed upon oneself. In that internal form, the person ironically becomes both vampire and victim. Examples are of this are phobias, obsessions, and compulsions that can hover over us like monsters waiting to devour us.

 

Most of the time these cases of self-contained vampirism are caused by a past-life experience (and sometimes a childhood or prior experience in this lifetime that we may have blocked out or not associated with the fear). Usually these phobias, obsessions, etc can be “cured” by discovering what that event was that is triggering this fear. This is why past-life regressions are so healing and helpful. They say “the truth shall set you free” and in many cases that is all it takes, just the new knowledge of what happened and realizing where the fear stemmed from. Most people are afraid of the unknown and once it becomes known, enlightenment occurs and the fear vanishes.

 

The Goddess Kali, the Mistress of Vampires Kali most often depicted with four arms, wielding weapons and severed limbs, and with black skin. She wears a necklace constructed of human skulls. A skirt of human limbs from those she has destroyed, hangs around her waist. Her long black tongue hangs out of her mouth, dripping with blood. She’s usually carrying a severed head in one of her four hands in icons of the goddess.

 

Some myths of Hinduism say that the Goddess was born out of another Goddess; Durga. Kali was said to have sprung out of Durga’s forehead in a moment of crisis, to help Durga defeat the demons of this world. Some Hindus believe that Kali has existed from the beginning of time. Further reading as hereunder.

 

 

 

The Goddess Kali Mantra for Vampires

 

The Vampire in Transformation

 

 

Vampiric Personal Magnetism Development 

 

 

The Risen Undead Gods 

 

 

Lilith Goddess and Queen of Demons

 

 

Vampiric Psychic Handbook

 

 

 The Hagur Vampire Tarot

 

 

Vampire Temple of Atazoth Information

 

 

Hindu Deities and Sexual Freedom

 

in Psychic Vampirism 

 


 

Goddess Kali Mantra for Vampires and Dance

 


 

 

Sex and Relationships in Psychic Vampirism along Hinduism

 

dark_forces_words_rituals.jpg

 

Dark Forces Word (1999)

Revised and Augmented February 2013 

 

Example of an Investiture to Knighthood in St.Michael Church, Ghent, Flanders, Belgium (this is not OSFAR+C)


 

 

 

 

22:23 Gepost door Filcos | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | |  Print |

De commentaren zijn gesloten.